Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 262-МИ
Левски, 24.11.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

В Общинска избирателна комисия Левски е постъпило е писмо  с вх. №163/23.11.2021 от г-жа Любка Александрова – кмет на община Левски, с което е изпратен препис – извлечение от акт за смърт на Стефан Петров Личев, издаден на 21.11.2021г. до ОИК – Левски. От приложения документ се установява, че Стефан Петров Личев е починал на 20.11.2021г. Същият е бил избран за кмет на кметство с. Асеновци, община Левски на първи тур с решение № 138-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Левски. Изискана е служебна справка от ГРАО Левски с вх. № 164/23.11.2021г,.  от която е видно, че броят на населението на с. Асеновци по постоянен адрес към 23.11.2021г. е 1755 души.

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от  Изборния кодекс, чл. 463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42, ал. 1, т. 13 и ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с т.3.1 б. „о“ от Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия Левски

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Стефан Петров Личев, ЕГН ………………… кмет на кметство село Асеновци, община Левски, обявен с решение № 138-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Левски за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Асеновци, община Левски.

 

На основание чл.463, ал.2 ал.3 от Изборния кодекс препис от решението да се изпрати на Централна избирателна комисия в тридневен срок от приемането му за да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет- Левски.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд- Плевен, на основание чл.459 от Изборния кодекс.

 

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 25.11.2021 в 08:22 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 24.11.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 223-МИ / 11.05.2021

    относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

  • № 222МИ / 11.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения