24.09.2021

Бюлетини за частични местни избори в с. Аспарухово

22.09.2021

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори

ОИК - Левски оповестява мерките за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори в изборите за произвеждане на кмет на кметство Аспарухово на 03 октомври 2021г.

Решение № 1851-МИ София, 30 юли 2020 г. на ЦИК  https://www.cik.bg/bg/decisions/1851/2020-07-30

 

17.09.2021

Регистрация на застъпници

Общинска избирателна комисия Левски уведомява, че регистрирането на застъпници в общинската избирателна комисия се извършва до изборния ден 02 октомври 2021 г. включително до 17:00 ч.

Регистрирането на застъпници се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Заявление за регистрация на застъпници Приложение № 72-МИ-НЧ от изборни книжа.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен и на технически носител в ексел формат. Списъкът на технически носител може да изтеглите от ТУК.

       2. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници  Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа.

       3. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

07.09.2021

Съобщение

ОИК - Левски ще извърши теглене на жребий за реда за участие в дискусии на партиите, коалициите и  инициативни комитети в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове за участие в частичните избори на 03.10.2021 г. за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен на 08.09.2021г. от 15.00ч. в сала 304.

03.09.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

РЕГИСТРИРАНИТЕ В ОИК ЛЕВСКИ ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЛЕДВА ДА ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ :

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 

Предложението Приложение № 62-МИ-НЧ се представя в ОИК:

- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден - НЕ ПО КЪСНО ОТ 07.09.2021Г. ДО 17.00ЧАСА

Към предложението партията, коалицията или местната коалиция прилага:

 1. 1. заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1 - 4 ИК;
 2. пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват и се подават от упълномощени лица.

 

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

Предложението  Приложение № 63-МИ-НЧ се представя в ОИК:

 - за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден- НЕ ПО КЪСНО ОТ 07.09.2021Г. ДО 17.00ЧАСА

Към предложението на инициативния комитет се  прилагат:

 1. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет.
 2. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК).

Членовете на инициативния комитет обработват и предоставят личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носят отговорност като администратори по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ  от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК.
 2. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:

а) гражданство, дата и място на раждане;

б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;

в) че не е поставен под запрещение;

г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на която е гражданин;

д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, с акт, подлежащ на съдебен контрол.

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

30.08.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ,МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АСПАРУХОВО НА 03 ОКТОМВРИ 2021Г.

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

Заявлението за регистрация Приложение №42-МИ-НЧ се представя в ОИК от партията или коалицията не по-късно от  30 дни преди изборния ден – за частични избори. 

Крайния срок в случая е 17.00ч. на 02 СЕПТЕМВРИ 2021г.

В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрацията. 

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.

Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 1. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

      2. пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Заявлението за регистрация Приложение №43-МИ-НЧ се представя в ОИК не по-късно от  30 дни преди изборния ден – за частични избори.

Крайния срок в случая е 17.00ч. на 02 СЕПТЕМВРИ 2021г.

В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. 

Към заявлението за регистрация на местната коалиция се представят:

 1. решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;
 2. образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 3. образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 5. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо местната коалиция според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия местната коалиция.

 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

За издигане на независим кандидат за кмет се създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет за съответния вид избор.

Инициативният комитет се образува с решение, в което се посочва за издигането на кой кандидат и за кой вид избор се създава, както и лицето, което ще представлява инициативния комитет.

Гражданите на друга държава – членка на ЕС, могат да бъдат кандидати само за общински съветници.

Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от  30 дни преди изборния ден – при частични избори, заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет. Крайния срок в случая е 17.00ч. на 02 СЕПТЕМВРИ 2021г.

Към заявлението  Приложение №52 -МИ-НЧ се прилагат:

 1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец, Приложение №53-МИ-НЧ подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК);
 4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

       5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

25.08.2021

Прием на документи за регистрация на партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частични избори за кмет на кметство Аспарухово, общ. Левски

ОИК - Левски ще приема документи за регистрация на партии/коалиции, местни коалиции и  инициативни комитети  за участие в частични избори за кмет на кметство Аспарухово, общ. Левски, обл. Плевен, насрочени на 3 октомври 2021г. от 30.08.2021г. до 02,09,2021г. от 9,00 ч. до 17,00 ч., на адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България” № 58, сградата на Община Левски, стая 304.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 261-ЧМИ / 10.10.2021

  относно: Приключване на работа на изчислителния пункт в изборите за произвеждане на кмет на кметство Аспарухово на 10.10.2021 г., втори тур

 • № 260-ЧМИ / 10.10.2021

  относно: Обявяване на резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Аспарухово, Община Левски на 10.10.2021г., втори тур

 • № 259-ЧМИ / 10.10.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден на частични избори за произвеждане на кмет на кметство Аспарухово, в общ. Левски, обл. Плевен, 10.10.2021 г., на втори тур

всички решения