26.10.2019

Съобщение

Телефонният номер на ОИК-Левски за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес е 0885284472.

09.10.2019

Съобщение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 октомври 2019 г.:

- Заявление за регистрация

- Декларация на застъпник

- Предлложение за регистрация на заместващи застъпници

- Списък на застъпниците

- Списък на заместващи застъпниците

- Списък на представителите

 

06.09.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия – Левски ще започне приема на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 от 11.09.2019г.  всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на адрес: гр. Левски,

обл. Плевен, бул. „България” № 58, сградата на Община Левски, зала 304.

 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация

е 17, 00 ч. на 16. 09. 2019г.

07.11.2019

Съобщение

ОИК-Левски уведомява избраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Левски, че първото заседание на новоизбрания Общински съвет Левски  ще се състои на 11 ноември 2019 г. от 14:00 часа.

09.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Обучението на  СИК  ще се проведе на 19.10.2019 год. (СЪБОТА) от 13:00 часа, на адрес: гр. Левски, бул. „България“№ 58, в Лилавия салон на Община Левски.

06.10.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

01.10.2019

Съобщение

 

    ОИК – Левски информира гласоподаватели с увреждания  на опорно – двигателния апарат или на зрението, че съгласно Заповед № 927 от 01.10.2019 г. на кмета на община Левски са определени следните места  за гласуване на гласоподаватели с увреждания  на опорно – двигателния апарат или на зрението:

СЕКЦИЯ № 2 – СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов“.

СЕКЦИЯ № 3 – СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов“.

СЕКЦИЯ № 4 – ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, подход от ул. „Райна Княгиня“.

СЕКЦИЯ № 11 – Клуб на пенсионера – гр. Левски, бул. „България“ № 43, подход от бул. „България“.

     Обявява се следния адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ от гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението в деня на изборите:

 

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

Адрес: гр. Левски, бул. „България“ № 58

Тел.: 0650 / 8 – 21 – 08, вътрешен 28

 

На посочения адрес и телефон ще се приемат заявки до

 27 октомври 2019 г. от 08:00 часа до 17:00 включително.

 

 

 

23.09.2019

Съобщение

 

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ за определяне реда за участие на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г. ще се проведе на 25.09.2019 г. ( сряда) от 14.00 ч. в зала 304.

19.09.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦИК ОТ 18.09.2019Г.

 

Централната избирателна комисия уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

ФОРМАТА НА СПИСЪКА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ОТ СТРАНИЦАТА НА ЦИК В РАЗДЕЛ СЪОБЩЕНИЯ ОТ 18.09.2019Г.

 

17.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Датата, часът и мястото на ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ за определяне реда за участие на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г. ЩЕ СЕ ОБЯВИ СЛЕД  РЕШЕНИЕ НА ОИК - ЛЕВСКИ!

16.09.2019

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

 

ИЗКТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК!    

 

СЪЩИЯТ СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ!!!

16.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинска избирателна комисия - Левски се извършва от 17 септември до 17:00 часа на 24 септември 2019 г.  / не по - късно от 32 дни преди изборния ден /. 

11.09.2019

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
09.09.2019

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  на ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

В срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Левски  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

         В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

         Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

 1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;
 2. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Левски, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия  Левски извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК Левски

В ОИК Левски се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

 1. решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:
  • за кой вид избор се създава;
  • кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

 1. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 2. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 3. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

 

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Левски

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК  заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

 1. решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Левски  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ОТ 11 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 221-МИ / 19.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС) и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

 • № 175-МИ / 15.12.2020

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Стежерово, община Левски във връзка с влязло в сила Решение № 173-МИ от 07.12.2020г. на ОИК-Левски

 • № 174-МИ / 07.12.2020

  относно: Уведомява Централната избирателна комисия да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частични избори за кмет на кметство Стежерово, общ. Левски, обл. Плевен.

всички решения