26.10.2019

Съобщение

Телефонният номер на ОИК-Левски за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес е 0885284472.

09.10.2019

Съобщение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 октомври 2019 г.:

- Заявление за регистрация

- Декларация на застъпник

- Предлложение за регистрация на заместващи застъпници

- Списък на застъпниците

- Списък на заместващи застъпниците

- Списък на представителите

 

06.09.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия – Левски ще започне приема на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 от 11.09.2019г.  всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на адрес: гр. Левски,

обл. Плевен, бул. „България” № 58, сградата на Община Левски, зала 304.

 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация

е 17, 00 ч. на 16. 09. 2019г.

07.11.2019

Съобщение

ОИК-Левски уведомява избраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Левски, че първото заседание на новоизбрания Общински съвет Левски  ще се състои на 11 ноември 2019 г. от 14:00 часа.

09.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Обучението на  СИК  ще се проведе на 19.10.2019 год. (СЪБОТА) от 13:00 часа, на адрес: гр. Левски, бул. „България“№ 58, в Лилавия салон на Община Левски.

06.10.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

01.10.2019

Съобщение

 

    ОИК – Левски информира гласоподаватели с увреждания  на опорно – двигателния апарат или на зрението, че съгласно Заповед № 927 от 01.10.2019 г. на кмета на община Левски са определени следните места  за гласуване на гласоподаватели с увреждания  на опорно – двигателния апарат или на зрението:

СЕКЦИЯ № 2 – СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов“.

СЕКЦИЯ № 3 – СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов“.

СЕКЦИЯ № 4 – ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, подход от ул. „Райна Княгиня“.

СЕКЦИЯ № 11 – Клуб на пенсионера – гр. Левски, бул. „България“ № 43, подход от бул. „България“.

     Обявява се следния адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ от гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението в деня на изборите:

 

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

Адрес: гр. Левски, бул. „България“ № 58

Тел.: 0650 / 8 – 21 – 08, вътрешен 28

 

На посочения адрес и телефон ще се приемат заявки до

 27 октомври 2019 г. от 08:00 часа до 17:00 включително.

 

 

 

23.09.2019

Съобщение

 

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ за определяне реда за участие на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г. ще се проведе на 25.09.2019 г. ( сряда) от 14.00 ч. в зала 304.

19.09.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦИК ОТ 18.09.2019Г.

 

Централната избирателна комисия уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

ФОРМАТА НА СПИСЪКА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ОТ СТРАНИЦАТА НА ЦИК В РАЗДЕЛ СЪОБЩЕНИЯ ОТ 18.09.2019Г.

 

17.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Датата, часът и мястото на ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ за определяне реда за участие на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г. ЩЕ СЕ ОБЯВИ СЛЕД  РЕШЕНИЕ НА ОИК - ЛЕВСКИ!

16.09.2019

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

 

ИЗКТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК!    

 

СЪЩИЯТ СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ!!!

16.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинска избирателна комисия - Левски се извършва от 17 септември до 17:00 часа на 24 септември 2019 г.  / не по - късно от 32 дни преди изборния ден /. 

11.09.2019

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
09.09.2019

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  на ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

В срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Левски  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

         В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

         Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

 1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;
 2. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Левски, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия  Левски извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК Левски

В ОИК Левски се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

 1. решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:
  • за кой вид избор се създава;
  • кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

 1. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 2. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 3. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

 

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Левски

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК  заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

 1. решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Левски  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ОТ 11 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 262-МИ / 24.11.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 223-МИ / 11.05.2021

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

 • № 222МИ / 11.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения