Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
Левски, 07.12.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Стежерово, общ. Левски, обл. Плевен

Съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметовите на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Съгласно чл. 41, ал.3 от ЗМСМА, в едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

От писмо на председателя на Общински съвет – Левски с вх. № 163/01.12.2020г. е видно, че в едномесечен срок от полагане на клетва от Веско Георгиев Маринов като кмет на кметство Стежерово, същият е подал уведомление в Общинска администрация. От приложеното копие е установено, че заявлението е адресирано да председателя на ОИК-Левски и председателя на Общински съвет – Левски, съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА за предприети действия за прекратяване на дейността на ЕТ "ГЕВЕМА - ВЕСКО МАРИНОВ" с ЕИК 104583334. Заявлението е входирано от Общинска администрация с вх. № РД-94-00-2026/03.12.2019г. Същото е предоставено на председателя на Общински съвет – Левски, но не е предоставено на ОИК-Левски.

С вх. №164/ 01.12.2020г. е постъпило писмо от изпълнителния директор от Агенцията по вписванията във връзка с наше питане, с което потвърждава следното, че в информационната система на ТРРЮЛНЦ по партидата на ЕТ "ГЕВЕМА - ВЕСКО МАРИНОВ" с ЕИК 104583334, няма подадено заявление за заличаването на дружеството към дата 11.12.2019 г., както и към настоящия момент, както и че дейността на ЕТ "ГЕВЕМА - ВЕСКО МАРИНОВ" с ЕИК 104583334 не е била прекратена към дата 11.12.2019 г. Към настоящия момент статуса на дружеството също е активен.

Предвид гореизложеното можем да заключим, че Веско Георгиев Маринов – кмет на кметство Стежерово, общ. Левски е спазил изискването на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, свързано с уведомяване на ОИК - Левски и председателя на Общински съвет за предприемане на действия от негова страна за прекратяване на дейността на ЕТ "ГЕВЕМА - ВЕСКО МАРИНОВ" с ЕИК 104583334, но същият своевременно не е предприел в действителност такива действия за прекратяване на дейността на дружеството в законоустановения едномесечен срок от полагане на клетвата, с което извършва нарушение на чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Неизпълнението на чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е достатъчно основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметството.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.30 и чл. 463, ал.3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 42, ал.1, т.5 и ал.3, чл.41, ал.1  от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – град Левски

                             

РЕШИ:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Веско Георгиев Маринов, обявен за избран за кмет на кметство Стежерово, община Левски с Решение №164-МИ/04.11.2019г. на ОИК – Левски.

 

 1. АНУЛИРА Удостоверение № 10/04.11.2019г., издадено на Веско Георгиев Маринов, избран за кмет на кметство Стежерово.

 

 1. Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок на ЦИК и Общински съвет – Левски.

На основание на чл. 42, ал.5 от ЗМСМА, решението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Плевен по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 07.12.2020 в 17:51 часа

Свързани решения:

175-МИ/15.12.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 262-МИ / 24.11.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 223-МИ / 11.05.2021

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

 • № 222МИ / 11.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения